Schoolraad

In april 2005 werd de participatieraad vervangen door de schoolraad. De schoolraad is, net zoals voorheen de participatieraad, een overleg- en adviesorgaan. Hier ontmoeten afgevaardigden van de inrichtende macht (het gemeentebestuur), de leraars, de ouders, de directies en de lokale gemeenschap elkaar om er van gedachten te wisselen over de goede werking van de school. Er is één enkele schoolraad voor alle gemeentescholen van Rotselaar.De schoolraad informeert de personeelsleden, de leerlingen en de ouders van haar activiteiten, onder andere via de oudercomités.

Bevoegdheden:
In het kader van zijn overlegbevoegdheid zal de schoolraad een standpunt innemen omtrent een aantal aangelegenheden zoals het schoolreglement, de samenwerking met het CLB, de planning van extramuros activiteiten en de financiële bijdragen die aan de ouders gevraagd kunnen worden. Ook het welzijns- en veiligheidsbeleid komt ter sprake, net als bepaalde infrastructuurwerken.
Het schoolbestuur zal bovendien het advies moeten inwinnen van de schoolraad inzake onderwerpen als het studieaanbod, samenwerkingsverbanden met externe instanties, de organisatie van het schoolvervoer …
Tenslotte heeft de schoolraad het recht uit eigen beweging advies uit te brengen aan het schoolbestuur over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen of over de algemene werking en organisatie van de school. De schoolraad is evenwel niet bevoegd om individuele dossiers te behandelen.

 

Binnenkort